รายงานตัวชี้วัด "พื้นที่เกษตรที่เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง (2553-2563)"